ảnh_đại_diện

Cần tạo điều kiện tốt nhất cho Ngành KHCN của TP.HCM

12 Th8, 2016

40 năm qua ngành KH&CN Thành phố đã không ngừng trưởng thành, và đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.