Tọa đàm, workshop, đối thoại chính sách về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

20 Th7, 2016

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Tạp chí Khám Phá)

Đơn vị phối hợp: Cộng đồng khởi nghiệp

Thời gian dự kiến: Ngày 15 tháng 8

Số lượng tham dự: 100 đại biểu

Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Đại diện cấu thành hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp của thành phố, Cán bộ Quản lý Khoa học và Công nghệ thành phố, các đơn vị thông tấn báo chí.

Nội dung:
• Xây dựng cơ hội chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm, ứng dụng và thúc đẩy các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thông qua hệ thống các đơn vị, tổ chức xã hội.
• Phát triển mối liên hệ tương hỗ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng các đơn vị, đối tác thúc đẩy Đổi mới sáng tạo tại thành phố.
• Tham vấn cho Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh những nội dung phù hợp trong công tác quản lý nhà nước dựa trên kinh nghiệm phát triển cộng đồng từng đơn vị.
• Tìm kiếm những nội dung, giải pháp, hành động cụ thể để phối hợp giữa Sở và các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.