Hội thảo Chương trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng thí nghiệm

20 Th7, 2016

+ Thời gian: trong tháng 9/2016

+ Số lượng tham dự: 15 phòng thí nghiệm;

Địa điểm: TTDVPTTN

+ Đối tượng tham dự:  các phòng thí nghiệm

+ Nội dung: cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo đánh giá năng lực thử nghiệm của các phòng thí nghiệm.