nền clip

Tư liệu, hình ảnh

Khoa học & Công nghệ – Động lực phát triển nhanh và bền vững

05 Th8, 2016

Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, khoa học và công nghệ có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Khoa học và công nghệ vừa giữ vai trò then chốt, vừa là nền tảng, động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.