Tư liệu, hình ảnh

HÌNH ẢNH NGUYÊN GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH: ĐỒNG CHÍ PHAN MINH TÂN

03 Th8, 2016