• Quản lý nhà nước

  • Công trình tiêu biểu

Cùng đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (KH&CN TP.HCM) đã tăng cường liên kết hợp tác với các ngành, địa phương và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ để huy động nhiều nguồn lực phát triển KH&CN thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa, hướng tới chủ động hội nhập quốc tế.