Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

1976 – 1985

Thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

19 Th7, 2016

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-UB ngày 28/5/1983 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường KH&CN phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM và khu vực phía Nam.

NHIỆM VỤ

– Tham mưu, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động thông tin, thống kê KH&CN.

– Tham gia hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thông tin, thống kê KH&CN; tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê KH&CN.

– Thực hiện xử lý, phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý của TP.HCM.

Trung tâm thông tin KH&CN

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, được thành lập ngày 28/5/1983

– Làm đầu mối của Thành phố về công tác thông tin KH&CN. Chủ trì tổ chức việc đăng ký, tiếp nhận, thu thập, lưu giữ các nguồn tài liệu KH&CN đã có và đang hình thành ở Thành phố.

– Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN theo kế hoạch thường xuyên hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.HCM. Tổ chức và phát triển thư viện, thư viện điện tử, các cơ sở dữ liệu về KH&CN.

– Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa bàn TP.HCM.

– Tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN trên địa bàn TP.HCM.

– Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN TP.HCM và kết nối với các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế.

– Xuất bản các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông về KH&CN, xây dựng các phim video về thành tựu, tiến bộ KH&CN.

– Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN, các dịch vụ KH&CN khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức các hoạt động chợ CN&TB, sàn giao dịch công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ.

– Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ thông tin, thư viện, tin học và thống kê KH&CN.

– Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.