Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.HCM

1997 đến nay

Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.HCM

27 Th7, 2016

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số: 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND Thành phố. Đây là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại. Quỹ còn nhằm thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chính sách ưu đãi:

– Quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi, tối đa bằng 50% lãi suất của ngân hàng thương mại và không cần tài sản thế chấp;
– Quỹ tài trợ không thu hồi cho các dự án được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ; mức tài trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1 Các đối tượng được cho vay và tài trợ một phần:
a) Các công trình đã được cấp bằng phát minh sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
b) Các dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, lĩnh vực mà thành phố ưu tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện và chưa hưởng tài trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước.
c) Các dự án nhằm mục đích thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Thành phố và Quốc gia.
d) Các dự án của doanh nghiệp công nghệ được tạo dựng từ các vườn ươm công nghệ trên địa bàn Thành phố.

2.2 Các đối tượng được vay vốn:
a) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các đơn vị khoa học và các doanh nghiệp.
b) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hiện đại với chi phí thấp thay thế nhập khẩu của chương trình chế tạo thiết bị từ nghiên cứu trong nước đã qua giai đoạn sản xuất máy mẫu.
c) Chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao hơn.

3. Điều kiện cho vay:

a. Tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố vay vốn của Quỹ để thực hiện các dự án.
b. Không cần tài sản thế chấp mà căn cứ vào năng lực công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và hợp đồng sản phẩm đã có.
c. Phải có dự án khả thi, đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay và lãi vay qua kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định của Quỹ đánh giá có tính khả thi cao và chủ dự án có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.
d. Các dự án vay từ Quỹ không được trùng lắp với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn khác của nhà nước.
e. Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 30% giá trị dự toán được Hội đồng thẩm định phê duyệt.
f. Ngoài các điều kiện nêu trên, bên đi vay được ưu tiên giải quyết cho vay khi có một trong các yếu tố sau:
– Dự án thuộc 4 ngành công nghiệp ưu tiên phát triển của thành phố.
– Dự án nằm trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

4. Điều kiện tài trợ không thu hồi

a. Tài trợ một phần cho việc thực hiện các dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực mà thành phố ưu tiên khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện;
b. Tài trợ một phần hay toàn bộ cho việc triển khai các dự án nhằm mục đích thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố và quốc gia và các công trình đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.
c. Dự án được tài trợ phải khả thi và được Hội đồng quản l‎ý Quỹ quyết định tài trợ sau khi thẩm định dự án.
d. Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện.
e. Các dự án được tài trợ từ Quỹ không được trùng lắp với các dự án đã và đang tài trợ từ nguồn vốn khác của nhà nước.
f. Tổ chức cá nhân xin tài trợ của Quỹ phải lập dự án và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Quỹ.

5. Hạn mức:

a. Hạn mức cho vay: hạn mức cho vay tối đa của một dự án là 70% tổng vốn đầu tư của dự án theo quyết định phê duyệt cho vay của Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ nhưng không vượt quá 10 (mười) tỷ đồng
b. Hạn mức tài trợ: mức tài trợ cho mỗi dự án không quá 30% tổng kinh phí thực hiện và không quá 05 (năm) tỷ đồng trong thời gian tối đa là 3 năm