Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Đổi tên thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật

1976 – 1985

Đổi tên thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật

27 Th7, 2016

Ngày 10 tháng 3 năm 1984, Ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi tên thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật theo Quyết định số 45/QĐ-UB của UBND TP. HCM.

(Trích Quyết định số 45/QĐ-UB của UBND TPHCM.)

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua vào ngày 30 tháng 6 năm 1983.

Căn cứ vào Nghị quyết 51/HĐTB ngày 17/5/1983 về công tác Khoa học và Kỹ thuật và Nghị định số 152/HĐTB ngày 13/12/1983 về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh thành phố và Đặc khu trực thuộc Trung ương của Hội đồng Bộ trưởng.

Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

Điều 1:

Đổi tên  Ban Khoa học và Kỹ thuật thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các hoạt động khoa học và kỹ thuật ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất quản lý khoa học kỹ thuật từ Trung ương đến cơ sở.

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản ở ngân hàng theo quyết định của Thủ tướng.

Điều 2:

Để phù hợp với cơ cấu sắp xếp tổ chức, các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố được đổi thành Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố,

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức Chính quyền Thành phố, căn cứ quyết định Nghị định 152/HĐTB và Điều lệ ban hành kèm theo quyết định số 370/QĐ ngày 6/12/83 của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, để xây dựng điều lệ về tổ chức và hoạt động cụ thể Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành phê duyệt tiếp theo quyết định này.

Điều 3:

Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.