Thông cáo báo chí

Thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ưu tiên triển khai đợt I năm 2016

26 Th7, 2016

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh phí năm 2016 giao Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.HCM;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên triển khai đợt 1 năm 2016 tại  đây

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 39325809 hoặc 39325883./.

Các biểu mẫu tại đây