Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/skhcnhcm/domains/40nam.dost.hochiminhcity.gov.vn/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Các phòng ban

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

26 Th7, 2016

_CHU1181

Trưởng phòng: Ông Đỗ Nam Trung

Năm sinh: 1975

Quê quán: Bình Định

Chức danh khoa học: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Năng lượng

 

Chức năng

 • Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN); an toàn bức xạ và hạt nhân; ứng dụng bức xạ và động vị phóng xạ trên địa bàn Thành phố.
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ có tổng số 8 nhân sự, bao gồm 4 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư, 2 Cử nhân.

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ có tổng số 8 nhân sự, bao gồm 4 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư, 2 Cử nhân.

    Nhiệm vụ

 • Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành tựu KH&CN.
 • Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn Thành phố, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thậm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của Thành phố theo thẩm quyền.
 • Tham mưu, tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát, các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ của doanh nghiệp.
 • Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật
 • Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;
 • Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn Thành phố theo quy định;
 • Tổ chức thẩm định và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN tại Thành phố; quản lý phát triển các chợ công nghệ – thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet.
 • Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ phóng xạ theo quy định.

+ Tổ chức thẩm định về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn Thành Phố; xây dựng và tích hợp với cơ dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại Thành phố.

 • Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

+ Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố.

+ Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội tại Thành phố.

 • Tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế; phối hợp Thanh tra và các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.