Bài viết về chúng tôi

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM chuyển đổi thành cơ quan quản lý nhà nước

07 Th12, 2010

Ngày 06/12/2010, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP từ đơn vị sự nghiệp sang cơ quan quản lý nhà nước và Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.

Theo đó, chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ đơn vị sự nghiệp sang cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Department of Standards Metrology and Quality.

Viết tắt là SMQ. HCMC.

Trụ sở đặt tại số 263 đường Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

* Chức năng của Chi cục:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Chi cục) có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ thông báo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục:

– Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

– Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

– Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 8 mục II Phần I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ bao gồm:

+ Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

+ Tổ chức phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân;

+ Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường;

+ Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn và hợp quy theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ thông báo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn (TBT);

+ Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trên địa bàn thành phố;

+ Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

+ Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

+ Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

– Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

– Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP HCM, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.

Trung tâm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định (Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập). Trung tâm có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý và thực hiện kiểm định, thử nghiệm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Chi cục.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 263 đường Điện Biên Phủ, quận 3.

(Báo Chính phủ)

Link nguồn: baochinhphu.vn