PHẤN ĐẤU VÌ THÀNH PHỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

Chương trình nghiên cứu khoa học
phát triển công nghệ và nâng cao
tiềm lực Khoa học Công nghệ

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu KHCN; tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu KHCN.

Xem thêm

Chương trình thúc đẩy phát triển
thị trường KHCN TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KHCN, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực
cạnh tranh và hội nhập

Hỗ trợ ứng dụng hiệu quả tiến bộ KHCN, ĐMST vào tổ chức, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.

Xem thêm

Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Tập trung phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

1997 đến nay

Đưa Khoa học và Công nghệ trở thành động lực phát triển

Định hướng quan trọng trong các hoạt động khoa học và công nghệ của giai đoạn này được xác định: “Khoa học và Công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

1976

Thành lập